Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

Değişkenler ve Veri Tipleri 1

  

Değişkenler ve Veri Tipleri 1 | Ebubekir Bastama

Değişkenler ve Veri Tipleri 

Program yazarken bir çok zaman sabit verilerle çalışılamayabilir.

   Çalışma zamanı içerisinde herhangi bir işlemin sonucuna ya da kullanıcı etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkan bir verinin daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekebilir. 

 Geçici olarak saklanan ve belirli tipte veri içeren bu yapılara değişken adı verilmektedir.

   C# dilinde de birçok veri tipi ve bu veri tiplerini saklayan değişken yapıları bulunmaktadır. Her değişken tipinin özelliği ve kullanım amacı aynı olmadığından her değişken tipi farklı değişken yapıları tarafından temsil edilmekte.

 Örneğin vermek gerekirse ;

 • Metinsel ifadeleri "string"
 • Sayısal ifadeleri "intdecimalfloat veya double" gibi değişken tipleri tarafından temsil edilmektedir

DEĞİŞKEN 

      Program yaşam döngüsü içerisinde belirli bir veri türünün değerini içeren yapılara değişken adı verilmektedir.

     Değişkenler bellek üzerinde geçici olarak saklanmakta olup  program yaşam döngüsünün sona ermesiyle birlikte bellekten düşerler. 

    Program içerisinde bir değişken tanımı yapıldığında ilgili değişken için bellek üzerinde uygun bir alan ayrılır ve değişken sahip olduğu değeri kendisine verilen isimle birlikte bu alanda saklar.   

    Her değişkene, bellek üzerinde o değişkenin tutacağı veri tipine yetecek büyüklükte bir yer ayrılır ve bu yere değişkenin adresi adı verilmektedir. 

     Her değişkene bir isim verilir ve bu isim kullanılarak değişkene değer atanabilir, atanan değer okunabilir ve değiştirilebilir.

Değişken Tanımlama Kuralları  

   Csharp yazılım dilinde değişken tanımlanırken uyulması gereken birtakım kurallar bulunmaktadır.

 Bu kuralları açıklayalım;

 1. Değişken ismi yalnızca harf, rakam ve _ (alt çizgi) içerebilir.
 2. Değişken isimi harf ile başlamak zorundadır.
 3. Değişken ismi 255 karakterden fazla olamaz.
 4. Değişken ismi tanımlanırken karakterler arasında boşluk bırakılamaz yoksa hata alırsınız.
 5. Csharp büyük ve  küçük harf duyarlı bir programlama dili olduğundan değişken hangi isimle tanımlanmış ise o isimle kullanılır.
 6. Komut ifadeleri değişken adı olarak kullanılamaz. ( AND, OR ve NOT ) vb.

Değişken İsimlendirme Standartları

    Kurallara uygun şekilde tanımlanmış bir değişkene verilen isim; Her ne kadar programın çalışması için bir sorun teşkil etmese de tutarlı bir görünüm, kod bütünlüğü ve kodların rahat okunup anlaşılabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

   Bu sebeple resmi olarak belirlenmiş  iki adet isimlendirme standardı bulunmaktadır.

 1. Pascal Case 
 2. Camel Case

Pascal Case

 Değişken adını oluşturan her kelimenin baş harfinin büyük yazılarak değişkenin isimlendirildiği standarttır.

Camel Case 

  Değişken adını oluşturan ilk kelimenin baş harfi küçük, diğer kelimelerin baş harfleri büyük yazılarak değişenin isimlendirildiği standarttır.

Değişken Tanımlama 

     Her programlama dilinin bir syntax (sözdizimi) yapısı bulunmaktadır. Yazılan kodlar bu sözdizimi yapısına uygun olarak yazılmak zorundadır. C# dilinde ise değişken tanımlamak için kullanılan syntax (sözdizimi) yapısı şudur;

  [Değişken Tipi] [Değişken Adı];

 int EBSTime;

  İlk olarak değişken tipini tanımlayan ifade yazılır ardından değişken adı belirlenerek tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

Değişkene Değer Atama

   Değer atama işlemi, değişkeni tanımlama esnasında yapılabileceği gibi daha sonrada gerçekleştirilebilir. 

    Bir değişkene değer atamak için Csharp da atama operatörü olan "=" eşittir sembolü kullanılır. 

    Daha sonra değişkenin tipine göre değer ataması gerçekleştirilir. 

DEĞİŞKEN TİPLERİ 

      Değişkenler değer tipi ve referans tipi değişkenler olmak üzere  iki gruba ayrılmaktadır. 
Değer tipi değişkenler bellekte stack adı verilen alanlarda saklanırken referans tipi değişkenler heap adı verilen alanlarda saklanır.


Değer Tipleri 

      Değer tipleri; veriyi taşıyan ve taşıdığı veriye göre bellek üzerinde yer dolduran değişken tipleridir. Bellekte az yer kaplarlar ve hızlı bir şekilde erişilebilirler.

       Değer tipi değişkenler;

 1. Tamsayı Değişken Tipleri 
 2. Ondalıklı Sayı Değişken Tipleri 
 3. Bool Değişken Tipi 
 4. Char Değişken Tipi
 şeklinde listelenebilmektedir.


Tamsayı değişken tipleri

byte      System.Byte 1 byte 0, ..., 255 (tam sayı)

sbyte     System.Byte 1 byte -128, ..., 127 (tam sayı)

short     System.Int16 2 byte -32.768, ..., 32.767 (tam sayı) 

ushort   System.UInt16 2 byte 0, ..., 65.535 (tam sayı)

int         System.Int32 4 byte -2.147.483.648, ..., 2.147.483.647 (tam sayı)

uint       System.UInt32 4 byte 0, ..., 4.294.967.295 (tam sayı)

long       System.Int64 8 byte -9.223.372.036.854.775.808,… 9.223.372.036.854.775.807 (tam sayı) 

ulong     System.UInt64 8 byte 0, ..., 18.446.744.073.709.551.615 (tam sayı) 

nint       System.IntPtr 4 byte Platforma bağlıdır. 

nuint     System.UIntPtr 8 byte Platforma bağlıdır.


Ondalıklı sayı değişken tipleri

float          System.Double     4 byte     ±1.5*10-45, ...,    ±3.4*1038     (reel sayı) 
double      System.Double     8 byte     ±5.0*10-324, ...,  ±1.7*10308    (reel sayı)
decimal    System.Decimal   16 byte   ±1.5*10-28, ...,  ±7.9*1028         (reel sayı) 


Bool değişken tipi

Bool veri tipi yalnızca iki değer alabilir. 
   Bunlar "true" ve "false"dur. Bellekte 1 byte yer kaplar. Bool değişken tipi, programın akışının yönlendirilmesinde ve döngü yapılarında sıkça kullanılmaktadır.

bool System.Boolean 1 byte true, false

Char değişken tipi

Char” veri tipi de bu “Unicode” karakterler içerisinden sadece tek bir değer alabilen bir değişken tipidir. 

char System.Char 2 byte Tüm Unicode karakterler.

Referans Tipleri

Referans tipleri; bellek bölgesinde veri yerine adresi tutarlar ve o adresin gösterdiği yerde de veri tutulur

string             Unicode karakter dizisi. Metinsel ifadeleri saklar. 
      string OrnekDegisken = “EBS”; 
object Genel veri tipidir. Tip dönüşümü zorunludur.
       object OrnekDegisken = 1990; 
dynamic Genel veri tipidir. Tip dönüşümü zorunlu değildir. 
        dynamic OrnekDegisken = “∞”; Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.